Nawigacja

Informacje i ogłoszenia

Gabinet Edukacji Psychologiczno Pedagogicznej - Co Chatka to Zagadka

 

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zamieszczamy ofertę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach. Prosimy rodziców o zapoznanie się z nią.

oferta_PP-P_2020_2021.pdf

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

I. Stypendia szkolne

Urząd Gminy w Magnuszewie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w przypadku uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych należy składać w terminie od 1 września do 15 września 2020 r., zaś w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący faktycznie na terenie gminy Magnuszew znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do otrzymania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 528,00 zł na 1 osobę w rodzinie. W związku z tym wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Pomoc materialna przysługuje:

• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

II. Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dostępne są w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 14
(I piętro) oraz na stronie internetowej www.magnuszew.pl

Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Magnuszewie w pokoju nr 14 (I piętro) lub pod nr tel. 48 621-70-25 wew. 208.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO/ [ PDF ]

 

BEZPŁATNE BADANIA UWAGI SŁUCHOWEJ I SI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach uzyskanego grantu po raz kolejny organizować będziemy BEZPŁATNE badania diagnostyczne w ramach Integracji Sensorycznej i Metody Tomatisa dla dzieci z rejonu Państwa placówki. W szczególności zapraszamy dzieci, u których obserwują Państwo takie problemy, jak:

- zaburzenia koncentracji i uwagi
- trudności szkolne i fobie szkolne
- dysfunkcje związane z motoryką - dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
- podwyższone napięcie
- stany lękowe
- kłopoty z orientacją przestrzenną
- lateralizacja krzyżowa - niska samoocena
- wady wymowy
- zakłócenia językowe
- zaburzenia afektywne
- zakłócenia psychomotoryczne
- trudności z nauką języków
- trudności w relacjach dziecko-rodzic
- problemy w rodzinach adopcyjnych
- zaburzenia emocjonalne
- globalne zaburzenia rozwoju

Bardzo proszę przekazanie tej informacji wychowawcom, nauczycielom, pedagogom, logopedom, oraz rodzicom dzieci.
Diagnozy odbywać się będą w Centrum Terapii Nowoczesnej SENSORIUM.
Więcej informacji znajdą Państwo pod tym adresem:

www.sensorium.warszawa.pl
www.tomatis.warszawa.pl

Pozdrawiam,

dr Marta Plecha-Radomska
psycholog / terapeuta

SENSORIUM
ul. Mrówcza 33 B
04-857 Warszawa

tel. 22 243 94 44

 

INFORMACJA NA TEMAT POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW

Na prośbę Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczamy informację o zagrożeniach płynących z używania e-papierosów - MEN_i_GIS_Informacja_na_temat_zagrozen_dotyczacych_e-papierosow.pdf .

 

Nowe godziny dzwonków  wnaszej szkole

Począwszy od dnia 3 września w Szkole Podstawowej w Rozniszewie obowiązują następujące godziny dzwonków:

 •  lekcja 1    8.15 - 9.00
 •  lekcja 2    9.10 - 9.55
 •  lekcja 3    10.05 - 10.50
 •  lekcja 4    11.05 - 11.50
 •  lekcja 5    12.05 - 12.50
 •  lekcja 6    13.00 - 13.45
 •  lekcja 7    13.55 - 14.40
 •  lekcja 8    14.50 - 15.35
 •  lekcja 9    15.45 - 16.30

 

Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rozniszewie (RODO)

Zamieszczamy informacje dotyczące rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Prosimy o zapoznanie się z dokumentem - Klauzula_informacyjna_dla_rodzicow.pdf .

 

Poradnik Rady Rodziców - kompetencje i zasady działania

Wszystkich rodziców naszych uczniów zapraszamy do zapoznania się z zasadami funkcjonowania w szkole Rady Rodziców. Wkrótce wydory do tego szkolnego gremium. 

Poradnik_Rady_Rodzicow._Kompetencje_i_zasady_dzialania.pdf

 

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka
z Niepełnosprawnością

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m. in. pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością. Adresatami tej wyjątkowo ważnej publikacji są rodzice dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz opiekunowie wychowujący dzieci z niepełnosprawnością. Jej celem zaś jest przekazanie pełnej wiedzy o systemie wsparcia zarówno w zakresie edukacji, jak i specjalistycznej opieki medycznej.

Z Informatorem można zapoznać się tutaj -

 Mazowiecki_Informator_dla_Rodzicow_i_Opiekunow_Dziecka_z_Niepelnosprawnoscia__1_.pdf 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie
  Rozniszew 29, 26-910 Magnuszew
 • (+48) 62-19-005

Galerie zdjęć